— ULUSAL & ULUSLARARASI —

BİLDİRİLER

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

14.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
2022
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 123                           
Bildiri Adı Kütahya ve Yöresi Ağızlarında Tasvirî Fiillerin Kullanımı Üzerine Notlar (Bildiri Özeti)
XIII.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
2021
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 17                           
Bildiri Adı Kütahya Merkez Ağzı Söz Varlığından Derleme Sözlüğüne Katkılar (Bildiri Özeti)
XII.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
2020
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 533-541                           
Bildiri Adı Cevâhir Nâm Kitâb Adlı Eserin İmla Özelliklerine Ait Tespitler
XI.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
2019
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 300-319                           
Bildiri Adı Ağız Araştırmaları Açısından Ahterî-i Kebîr’in Önemi
X.Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu
2019
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 53-65                           
Bildiri Adı Hızır Bin Abdullah’ın Müzik ve İnsan İlişkisine Şahsî Yaklaşımları
X.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
2018
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 1415-1426                           
Bildiri Adı Abdüllatif Gazzizâde Efendi'nin Hulâsatü'l-Vefeyât Adlı Eserinde Ölüm İfade Eden Örtmeceler
IX.Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu
2018
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 31-48                           
Bildiri Adı Şükrullah'ın Edvâr-ı Mûsikî'sinde Telli ve Mızraplı Bir Saz: Ud ve Ud'la İlgili Terimler
IX.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
2017
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 867-883                           
Bildiri Adı Ahilik Kültürü ile İlgili Terimler ve Tabirler Açısından Burgazî Fütüvvet-Nâmesi’nin İncelenmesi
IX.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
2017
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 219-220                           
Bildiri Adı Germiyanoğlu II. Yakup Bey Taş Vakfiyesi’nin Dil Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi
Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu
2017
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 37-49                           
Bildiri Adı Ali Fuad Başgil'in Türk Dili Hakkındaki Görüşleri: Türkçenin Sorunları ve Çözüm Önerileri
VIII.Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu
2017
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 75-83                           
Bildiri Adı Medyanın Sosyal ve Kültürel Hayata Etkisi: Aksu Dergisi'nde Yayımlanan Kütahya Türkü ve Hikâyelerinin Sözvarlığı Üzerine Bir İnceleme
I.Uluslararası Dil Eğitimi ve Ögretimi Sempozyumu
2015
Ayşe Nur SIR DÜNDAR & Betül AYHAN
Sayfalar 328-346                           
Bildiri Adı Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Anadolu Yer Adları
VI.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
2013
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 251-267                           
Bildiri Adı Anadolu'da Yazılmış Bir Tıp Risalesi : Nazm-ı Tebâyi'de Dil
"Kafkasya'dan Anadolu'ya Kültür Köprülerimiz" Uluslararası Seyyid Yahya Şirvani ve Halvetilik Sempozyumu
2013
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 69-90                           
Bildiri Adı Halvetiyye-Şabâniyye Postnişini: Eskişehirli Sadık Efendi Menâkıbnameleri ve Keramet Motifleri
Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu
2013
Ayşe Nur SIR DÜNDAR & Betül AYHAN
Sayfalar 620-630                           
Bildiri Adı Divanü Lûgati't-Türk'te Geçen Su İle İlgili Fiiller ve Bu Fiillerin Türkiye Türkçesindeki Görünümü
II.Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu
2013
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 243-263                           
Bildiri Adı Kitab-ı Bahriye'nin Dibacesinde Deniz İmgesi
I.Seyyid Yahya Bakuvi 550 Sempozyumu
2013
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar Basılmadı                           
Bildiri Adı Halvetiyye-Şabâniyye Postnişinlerinden Mehmet Dumlu Hoca Efendi, Hayatı ve Tasavvufî Düşünceleri
V.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
2012
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar Basılmadı                           
Bildiri Adı Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni Olan Risâle-i Mi'raciyye'nin Kapalı E Sesi Bağlamında İncelenmesi
I.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu
2011
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 343-357                           
Bildiri Adı Hacı Bektaş-ı Velî'nin Makalâtı'nda Tasavvuf Terminolojisi Açısından Âdem ve Âlem Kavramlarına Bakış
I. Uluslararası Şeyh Şa'bân-ı Velî Sempozyumu
2012
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 345-361                           
Bildiri Adı Mehmet Dumlu Hoca Efendi, Hayatı ve Tasavvufî Düsünceleri
Doğumunun 400. Yılında Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu
2011
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 323-340                           
Bildiri Adı Seyahatname'nin Işığı Altında Evliya Çelebi'nin Ailesi ve Şeceresi
X.Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni
2010
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 793-817                           
Bildiri Adı Yunus Emre Divanı'ndan Türkiye Türkçesi Ağızlarına Sözlüksel Karşılaştırma

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Paneli-1
2015
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar Sözlü Bildiri                           
Bildiri Adı Yayın Adı Bilim, Kültür ve Sanata Adanmış Bir Yaşam İçinde Bir Abide Şahsiyet: Ord.Prof.Dr.Ahmet Süheyl Ünver
Ahterî ve Dönemi Sempozyumu
2013
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar Basılmadı                           
Bildiri Adı Bildiri Adı Kütahya'da Yazılmış Bir Arapça-Türkçe Sözlük: Ahterî-i Kebîr
II.Uşak Sempozyumu
2011
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 151-165                           
Bildiri Adı Bildiri Adı Halvetiyye-Şabâniyye Meşayıhından Uşaklı Mustafa Özyürek Hoca Efendi Hayatı ve Tasavvufî Düşünceleri