— ULUSAL & ULUSLARARASI —

MAKALELER

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

ESTAD
Cilt 5, Sayı 3
2022
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 1126-1149                           
Yayın Adı Halvetiyye-Şabaniyye Meşayıhından Hoca Hafız Mehmet DUMLU Efendi ve Ahlak Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
ULAKBİLGE
Cilt 9, Sayı 67
2021
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 1405-1422                           
Yayın Adı Türkiye Türkçesinde Kayın Akrabalığı Merkezli Aile İlişkileri ile İlgili Kavramlar
AKADED
Sayı 4
2021
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 2601-2627                           
Yayın Adı Kütahya Merkez Ağzından Derlenen Deyimler ile İlgili Bir İnceleme
TEKE
Sayı 3
2021
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 903-925                           
Yayın Adı Kütahya Merkez Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar-I
TAED
Sayı 71
2021
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 15-47                           
Yayın Adı Kütahya ve Yöresi Ağızları Söz Varlığında Hayvan Adları Üzerine Bir İnceleme
SÜTAD
Sayı 50
2020
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 1-25                           
Yayın Adı Kütahya ve Yöresi Ağızları Söz Varlığında Bitki Adları
SOBİDER
Sayı 31
2018
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 42-59                           
Yayın Adı Ahterî-i Kebir'deki Deve Adları Üzerine Bir İnceleme
JASS
Sayı 73
2018
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 483-492                           
Yayın Adı Burgazî Fütüvvetnâmesi'nde Geçen Bir Deyim: "Bitisi Kara Olmamak"
SMARTJOURNAL
Cilt 4, Sayı 13
2018
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 942-962                           
Yayın Adı Türk Monet'i Ressam Ahmet Yakupoğlu'nun Hayatından Sanata Dair Hatıralar
Turkish Studies
Cilt 10, Sayı 12
2015
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 953-980                           
Yayın Adı Gazzizâde Abdüllatif Efendi'nin Hulâsatü'l-Vefeyât'ında Bursa Yer Adları
RSS Studies
Cilt 3, Sayı 5
2015
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 102-132                           
Yayın Adı Hikâyet-i Meymûne Bânû-yı Â'zam'da Dudak Uyumu
IJLET
Cilt 6, Ağustos
2015
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 353-363                           
Yayın Adı Gazzizâde Abdüllatif Efendi'nin Kaleminden Bursa Mahalle Adları
TÜRÜK
Yıl 2, Sayı 4
2014
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 139-160                           
Yayın Adı Ahterî-i Kebîr'in Türk Sözlük Bilimine Katkıları (I)
Turkish Studies
Cilt 8, Sayı 1
2013
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 2257-2349                           
Yayın Adı Eski Türkiye Türkçesi Devresine Ait Mensur Bir Eser: Risâle-i Miraciyye
JASS
Cilt 6, Sayı 8
2013
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 975-982                           
Yayın Adı Türkçede Batı Kaynaklı Kelimeler ve Unsurlar Sorunu
KaraM
Cilt 9, Sayı 36
2013
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 149-162                           
Yayın Adı Hikâyet-i Ashâbi'l-Kehif'ten Eski Anadolu Türkçesi Söz Varlığına Katkılar
Turkish Studies
Cilt 7, Sayı 3
2012
Zekeriya BATUR, Ayşe Nur SIR DÜNDAR, Hafız BEK
Sayfalar 583-596                           
Yayın Adı Nasreddin Hoca Fıkralarında Değer Yargıları ve Eğitim
Türk-İslâm Medeniyeti
Akademik Araştırmalar Dergisi
Sayı 8, 2009
Ayşe Nur SIR DÜNDAR, Murat Mustafa ÖNTUĞ
Sayfalar 173-186                           
Yayın Adı Mehmet Zaîm Efendi ve Câmi'ü't-Tevârihi

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Dil ve Edebiyat Araştırmaları
Sayı 7
2013
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 81-112                           
Yayın Adı Eski Anadolu Türkçesi Özellikleri Taşıyan Bir Metin Hikâyetü Ashâbi’l-Kehf

DİĞER YAYINLAR

Eski Yeni Aylık Şehir Kültürü Dergisi
Sayı 51
2013
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 52-55                           
Yayın Adı Yunus Emre Divanındaki Şiirlerin Dili
Eski Yeni Aylık Şehir Kültürü Dergisi
Sayı 49
2013
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 43-49                           
Yayın Adı Büyük Türk Bilgini Kaşgarlı Mahmut'un Hayatı, Türklük Bilinci ve Eseri Hakkında
Ihlamur Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi
Özel Sayı
2011
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 183-192                           
Yayın Adı Bir Tahkiye Üstadı Olarak Mevlâna
Acta Turcica Çevirimiçi Tematik Türkoloji Dergisi
Sayı 2/2
2009
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Sayfalar 184-199                           
Yayın Adı "Don" Kelimesi Üzerine